Breaking News

เกี่ยวกับการประชุม

   งานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย

“สาธารณสุขในเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน”

Public Health in Sustainable Development Goals

หลักการและเหตุผล

        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความสมดุลทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งทั้งในยุทธศาสตร์ 20 ปีของชาติ และยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้เป็นกรอบในการจัดแผนยุทธศาสตร์เช่นเดียวกัน โดยกล่าวได้ว่าในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีงานสาธารณสุขเกี่ยวข้องอยู่ในทุกเป้าหมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น Good Health and Well-being, Clean Water and Sanitation และเกี่ยวข้องโดยอ้อมในเป้าหมายอื่นๆ เช่น Sustainable cities and communities, Responsible consumption and production

         โดยในส่วนของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์นั้น หลังจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีมติให้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ เป็นสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 นั้น หนึ่งในพันธกิจสำคัญของการดำเนินงานในนามสำนักวิชาคือ การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งในแง่ปัจเจกบุคคลคณาจารย์ของสำนักวิชาได้มีการดำเนินการวิจัย และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และบรรยากาศของการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และประชาสัมพันธ์ให้สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่รู้จักในแวดวงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่จัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ ได้แก่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณและ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย ร่วมถึงการได้รับมุมมอง ประเด็นที่หลากหลายในงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับงานทางสาธารณสุข เพื่อได้องค์ความรู้จากการวิจัยนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ

          1) เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

          2)  เพื่อเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนองานวิจัยและวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวทางการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัย

          3) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านสาธารณสุข

          4) เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                                                                                          

        การพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงาน และการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุและการประเมินความสามารถในการทำงาน

 1. อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี                                                                                                                                                                       

         การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษข้ามแดน ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

 1. บุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ                                                                                                                                                                             

        นโยบายและแผน พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยง ความรุนแรง ปัจจัยและผลกระทบ ด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ

 1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                                                                                                                                                                            

        การพัฒนาระบบสุขภาพ งานคุณภาพบริการ การจัดการความรู้ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ ระบบสุขภาพชุมชน กำลังคนด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

 1. แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                                                                                                                                                            

        เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในงานสาธารณสุข

 1. การศึกษาชุมชนและสังคม                                                                                                                                                                                        

        วิถีชีวิตมนุษย์ สุขภาพ, สุขภาวะและวัฒนธรรม การศึกษาทางมานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา สุขภาพในชุมชน สังคมศาสตร์ในงานสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 1. โรคเรื้อรัง                                                                                                                                                                                                                

        การป้องกัน การส่งเสริม การดูแลระยะยาว การดูแลระยะท้าย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง

 1. การจัดการสุขภาพตามช่วงวัย                                                                                                                                                                             

        การสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัย โภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ อุบัติเหตุและสุขภาพจิต

 1. International Session                                                                                                                                                                                       

        Occupational health and safety; Environmental health and technology; Tobacco, alcohols and accident; Health care system development; Thai traditional and alternative medicine; Social and community studies; Health management by age group

 1. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                                               

        โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก

ภาคีเครือข่าย

 1. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
 3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก