Breaking News

ติดต่อเรา

คลิกรับเส้นทางได้ที่นี่ >>> (8.639459, 99.898277)

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่ เลขที่ 222 (อาคารวิชาการ 2) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

เบอร์โทร 0 7567 2105 เบอร์โทรสาร 0 7567 2106

รายชื่อผู้ประสานงาน

คุณสุริษา หาญใจ

คุณศศิธร เลาหกุล

อีเมลล์ : smartphwu@gmail.com